policies


Europlaza Hotel Hotel

KADIN HAKLARI VE CINSIYET EŞITLIĞI POLİTİKASI

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

 • Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.
 • Europlaza Hotel Hotel

  SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

  Euro Plaza Hotel olarak, tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
  İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından biri olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanların bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayatı arasındaki dengeyi gözetiriz.
  Euro Plaza Hotel olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekleriz.
  Otelimiz yasal yükümlülüklerinin ötesinde en iyi çevresel çözüm uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamak adına her zaman hazırdır. Euro Plaza Hotel olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; tüm paydaşlarımızla uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen göstermekteyiz.
  Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz.
  Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında Euro Plaza Hotel, standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz. Türkiye ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek, görenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

  Europlaza Hotel Hotel

  ÇALIŞAN VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

  Euro Plaza Hotel, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olduğu anlayışın' temel alarak, çalışanları için ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyan adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir.
  Çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz, yerel toplum ve diğer bütün iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde, insan haklarına uygun davranmak, korumak ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Euro Plaza Hotel çalışan herkes hukuken tanınmış tüm hak ve hürriyetlerden eşit olarak yararlanır. Cinsiyet, dil, ırk, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık gibi paylaşımlar dâhil olmak üzere herhangi bir ayrımcılığa veya tacize göz yumulmaz.
  Tüm çalışanlarımız oryantasyon eğitim programına alınarak tesisimiz, kurallarımız, imkan ve olanaklar, beklentiler açıklanmaktadır.
  Çalışanlarımızın katılımını sağlamak için öneri istek formu oluşturulmuştur. Bu sayede tüm çalışanlar sistemin iyileştirilmesi için gerekli öneri ve isteklerini yazılı olarak Üst yönetime iletmektedir.
  Çalışan ihtiyaçları gerektiğinde toplantılar düzenlenerek üst yönetim tarafından sürekli göden geçirilmektedir.
  Çalışanlarımız, misafirlerimiz ve tedarikçilerimizin güvenliğini sağlamak, İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızın ana amacını oluşturur.
  İlkelerimiz:
  •Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine uygun olarak faaliyet göstermek.
  •Bölgesel ve yerel tedarikçileri ve ortakları tercih etmek.
  •Çalışanlarımızı düzenli olarak çalışma standartları ve insan haklarıyla ilgili konularda eğitmek.
  •Çocuk işçi çalıştırmamak.
  •Eşit ve standart şartlarda çalışma imkanı sunmak.
  •Yasak düzenlemeleri ve standartları karşılayan bir ücretlendirme politikası izlemek.
  •Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı temel alan, adil ve şeffaf bir işe alım politikasına sahip olmak.
  •Şikayet ve disiplin prosedürlerimizi tüm çalışanlarımıza işe başladıklarında iletmek.
  •Tüm çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişimi için eğitim fırsatlar' sunmak.
  •işyerinde refahlarını iyileştirmek için çalışan geri bildirimlerini toplamak. Tesisimizde sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamının sağlanması adına yaptığımız tüm çalışmalarımızı, sürekli iyileştirmek devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

  Europlaza Hotel Hotel

  TOPLUM UYUM POLİTİKASI

  Euro Plaza Hotel içinde bulunduğumuz yerel topluluğu desteklemeye ve onlarla birlikte çalışmaya kendisini adamıştır.
  Tesisimizde yürütülen her hizmetimizde, destinasyonun kültürünü, mirasını ve yerel ekonomiyi korumaya ve tanıtmaya yardımcı olacak şekilde yürütmeyi taahhüt ediyoruz.
  Yerel topluluğumuzla sürekli iletişim halinde bulunmanın yerel halkın refahına ve yaşam alanlarına katkıda bulunduğuna inanıyoruz.
  Yerel ekonomiyi ve toplumu geliştiren girişimleri desteklemeyi, yerel kültüre, geleneklere ve yaşam biçimine saygı duymayı ve korumayı amaçlıyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için:
  • Misafirlerimizi, destinasyonun tarihini, kültürünü, gelenekleri ve yerel topluluğumuz ile birlikte sunulan yerel ürün ve hizmetleri keşfetmeye teşvik ediyoruz.
  • Misafirlerimize tesisi dışında, yerel halk, flora ve fauna ile ilgili nasıl sorumlu davranmaları konusunda rehberlik ediyoruz.
  • Mümkün olduğunda, satın alma politikamızda belirtildiği gibi yerel ve bölgesel ürün ve hizmetleri tercih ediyoruz.
  • İşe alım sürecinde yerelde yaşayan personeli tercih ederek yerel halka iş imkanı sağlıyoruz.
  • Sosyal sorumluluğun önemi ve toplumdaki lider rolünün bilincinde olarak, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz.
  • Tesisimizde topluma uyumla ilgili yaptığımız tüm çalışmalarımızı sürekli iyileştirerek devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

  Europlaza Hotel Hotel

  SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKAMIZ

  Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız.
  Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için gayret ederiz. Ülkemizde yürürlükte olan çevre, iş sağlığı güvenliği ve insan hakları ile ilgili yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz.
  Faaliyetlerimizi yürütürken misafir ve çalışanlarımızı meydana gelebilecek yaralanmalardan, hastalıklardan korumak ve iyi çalışma koşulları sağlamak için gerekli önlemleri alır ve uygularız.
  Çevre bilinci ve sosyal sorumluluklarımızın; sadece çalışanlarımızla değil; konuklarımız, tedarikçiler, alt taşeronlar ve yetkili mercilerle de benimsenmesini sağlamaya çalışırız. Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre koruma ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesine katkıda bulunuruz.
  Bulunduğumuz yerlerde, yerel istihdamı arttırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşırız.

  Europlaza Hotel Hotel

  SU YÖNETİMİ

  Euro Plaza Hotel şebeke suyu İSKİ karşılamakta olup bahçe sulamada kuyu suyu kullanıl-maktadır. Şebekeden gelen sular tesis içindeki su depolarında biriktirilmektedir ve depoların düzenli olarak temizliği yapılmaktadır. Genel alan WC lavabolarında fotoselli batarya mevcuttur. WC sifonları 3-6 It'liktir ve tasarrufludur. Oda ve duş lavabolarında ekonomizer ile suyun basıncı arttırılarak sudan tasarruf sağlanmaktadır.
  Havuz denge tanklarında kullanılan ters yıkama suyu, suyun basıncı arttırılarak sudan tasarruf sağlanmaktadır. Teknik servis günlük olarak su ile ilgili ölçümleri yapmakta ve kayıt altına almaktadır.

  Europlaza Hotel Hotel

  SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNTEMLERİ

  Euro Plaza Hotel, Su Kirliliği Kontrolü Yöntemlerinin geliştirilmesi ve güncelleştirilmesinden Çevre Ekibi sorumludur. Tesiste oluşan atık suların büyük çoğunluğu evsel nitelikli atık sulardır. Bunlar kanalizasyona verilmekte çevreye herhangi bir zararı oluşmamaktadır.
  İşletmede oluşan atık sular Beyoğlu bölgesindeki İSKİ Atık Su Arıtma merkezine gönderilmektedir. Atık sular burada arıtılmakta olup, arıtma tesisi düzenli aralıklarla atık su analiz sonuçlarını tesisimize iletmektedir. Tesiste Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğe göre hazırlanır ve uygulanır.

  Europlaza Hotel Hotel

  Sürdürülebilirlik İlkeleri

  • Otelimizde gerçekleşen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü atığın, kaynağında özelliğine göre ayrıştırılması toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolünü sağlamak.
  • Doğal kaynak kullanımı esnasında çevreye olan zararı en aza indirmek.
  • Yönetim sistemlerimiz ve hedeflerimizle sürekli büyüyen ve gelişen sürdürülebilir performans kriterleri oluşturulmak
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevre etkilerini en aza indirmek, çevre kirliliğini önlemek için her türlü izleme, ölçme, analiz ve kontrolü yaparak çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlar eksiksiz yerine getirilmek.
  • Bölge halkının yanı sıra sivil toplum örgütleri kurum ve kuruluşların istek ve çalışmalarını dikkate alarak politikalarımızı şekillendirmek
  • Çalışanlarımıza çevre bilincini oluşturmak için sürekli eğitim programı uygulamak
  • Sürdürülebilirlikle ilgili olarak kurulmuş olunan “Sürdürülebilirlik Ekibi” sürekli iyileştirmeler için gerekli olan çalışmaları yapmak, ilgili çalışmaları takım liderine raporlamak, takım lideri ise üst yönetime yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak sunumlar yapmak.

  Europlaza Hotel Hotel

  KALITE, MISAFIR MEMNUNIYETI, GIDA VE ÇEVRE GÜVENLIĞI POLITİKASI

  Turizm ve Otelcilik Sektöründe kalitemizi misafir memnuniyetine verdiğimiz önemle ortaya koyabileceğimize inanıyoruz. Misafirlerimizin memnuniyetlerini düzenli olarak izliyor, sunduğumuz hizmeti misafir istekleri ve önerileri doğrultusunda Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda ve Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yerine getiriyoruz.
  Tesisimizde yürütülen her hizmetin çalışanlarımızın ve misafirlerimizin güvenliğini ve sağlığını gözetir nitelikte olmasına özen gösteriyor; bu anlayışımızın etkin kılınmasını sağlamak için Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda ve Çevre Güvenliğine ilişkin oluşturduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmayı ilke ediniyoruz. Tesisimizde sunulan her gıdanın satın alımından sunumuna kadar olan aşamalarında misafirlerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli yasal mevzuat', misafir şartlarını yerine getirerek güvenli gıdalar sunmayı taahhüt ediyoruz.
  Tesisimizde doğayı korumak ve faaliyetlerimiz sırasında çevreye verdiğimiz etkileri önlemek için Çevresel Yasal Mevzuat' ve misafir şartlarını yerine getiriyoruz.
  Yasal mevzuata bağlı olarak faaliyetlerimiz sırasında açığa çıkan her türlü atığı ayrıştırıp bertarafına katkıda bulunmayı, gereksiz su, elektrik, enerji ve kimyasal sarfiyatını kontrol altında tutmayı taahhüt ediyoruz.
  Satınalma süreçlerinde tedarikçiler ile ilgili çevresel faktörler dikkate alınarak seçilir ve değerlendirirler.
  Bu politikaların yerine getirilmesinde personelimizin önemli görev taşıdığını biliyor, onların eğitim ve gelişimine önem veriyoruz. Eğitimli, bilgili, özgüvenli, saygılı, devamlı bir insan kaynağının, misafirlerin tesisimizi tercih etmesinde önemli bir rol oynayacağı bilinci içinde misafirlerimizin ve yönetim sistemlerini gözden geçirerek geliştirmeyi ilke ediniyoruz, Tesisimizden çıkan her türlü atığı oluştuğu yerde özelliğine göre ayrıştırarak ve ölçerek toplanması, geçici depolanması, geri kazanım', bertaraf' ve bertaraf işlemleri sonrasının kontrolünü sağlıyoruz. Doğru yerde doğru miktarda kimyasal kullanımını sağlamak için personel eğitimlerimizi periyodik olarak düzenliyor, gerekli ekipman ve depolama şartlarını sağlıyoruz.
  Doğal kaynakların doğru kullanımını sağlamak adına teknolojik gelişmeleri takip ederek uyguluyoruz.
  Su, elektrik, kimyasal tüketimlerimizi düzenli olarak takip ediyor, meydana gelen sapmalarda düzeltici iyileştirici faaliyetler uyguluyoruz.
  Otel olarak yürüttüğümüz tüm sürdürebilir çevre çalışmaları hakkında misafirlerimizi bilgilendiriyor. Sosyal ve toplumsal çalışmalarımıza teşvik ve davet ederek teşviklerinin istiyoruz. Misafir memnuniyet anketlerinde yer alan çevre başlığı altında geçmekte olan sorularımızla kendilerinden daha iyiye gidebilmek adına geri bildirimlerini alıyoruz.
  Amacımız çalışmalarımızla sürdürülebilir turizme destek olmak ve kendi adımıza yaratabildiğimiz ölçüde fark yaratarak kalitenin artmasına ve iş dünyasının ihtiyacı olan kaynakların korunmasına yardımcı olmaktır.

  Europlaza Hotel Hotel

  ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

  İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.
  Bunun için;
  • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
  • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
  • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
  • İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
  • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
  • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
  • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
  • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
  • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.